RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA - informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administrator danych osobowych

Agencja Finansowo-Ubezpieczeniowa Monika Wiertelak z siedzibą w 62-820 Stawiszyn,ul.1Maja 8 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

 1. Inspektor Ochrony Danych

  W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz kontaktować się przez e-maial; pod adresem : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.: pod numerem telefonu 502 557 345; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane :

1. w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

2. w celu analizy Twoich wymagań i potrzeb na podstawie obowiązku z art.8 ust. 1 ustawy z dn. 15.12.2017 o dystrybucji ubezpieczeń (pod. z art.6 ust 1 lit. C RODO)

3. w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z art. 8-10d ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. C RODO):

4.w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy orozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); ' '

5. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym profilowania zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obrony przed nadużyciami. gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6. w celach analitycznych (doboru usług do potrzeb naszych Klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat, i Twoje zainteresowanie, itp ) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art 6 ust. 1 lit f RODO);

8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

9. w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

10. w celu oferowania Ci przez nas zniżek w ramach programów lojalnościowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług podmiotów bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, za Twoją dobrowolną zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

12. Dodatkowo, w celu realizacji umowy ubezpieczenia będziemy przetwarzać dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia na podstawie zgody (w związku z art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 

IV. Prawo do sprzeciwu

Dodatkowo, w celu realizacji umowy ubezpieczenia będziemy przetwarzać dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia na podstawie zgody (w związku z art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie punktów III.5-12 opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że w stosunku do Twoichdanych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 3. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, skontaktuj się z nami na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.  V. Okres
  przechowywania danych

  1. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia konkretnej umowy ubezpieczenia będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, czyli maksymalnie przez 21 lat od końca roku, w którym wygasła ochrona ubezpieczeniowa, w tym 20 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia dla umów ubezpieczenia kończących się w danym roku.

  2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie ubezpieczenia zostaną usunięte po upływie 3 lat i 1 miesiąc z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

  3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług naszych możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.


  VI. Odbiorcy danych

  1. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy oferując ich produkty i usługi w szczególności Zakładom Ubezpieczeń, z którymi współpracujemy jako Dystrybutor Ubezpieczeń, OFWCA.W celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku z art. 4 ust. 8 pkt 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (podstawa z art. 6 ust 1 lit c RODO); Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne. W trakcie zawierania i wykonywania umowy ubezpieczenia możliwa jest wymiana Twoich danych z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedziba przy ul Płockiej 9/11, 01-231 Warszawa). Kategorie Twoich danych, które możemy wymieniać z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym to: Twoja historia ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia OC oraz historia szkodowości.

  2. Obecnie nie planujemy przekazywać danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG - wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo.  VII.
  Prawa osób, których dane dotyczą:

  Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  a) prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda);

  b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  c) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  d) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  f) prawo przenoszenia danych
  tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych,
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;
  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i dokonaniem oceny ryzyka jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie analizy ryzyka ubezpieczeniowego / zawarcia umowy ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane podane w przesłanej dokumentacji. Decyzje te podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o informacje o stanie zdrowia, dacie urodzenia, wykonywanym zawodzie, zasady analizy ryzyka ubezpieczeniowego. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dostępność produktów, sumę ubezpieczenia, wysokość składki ubezpieczeniowej Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów przeprowadzenia analizy ryzyka ubezpieczeniowego odbywa się zgodnie z art. 4 ust 8 pkt 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.