MONITORING

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - monitoring


 

INFORMACJA O SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO
PROWADZONEGO PRZEZ AGENCJĘ FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWĄ MONIKA WIERTELAK W STAWISZYNIE

 

 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Agencję Finansowo-Ubezpieczeniową Monika Wiertelak z siedzibą w Stawiszynie ul.1 Maja 8 na podstawie art. 6 ust.1 pkt. f w celu zapewnienia porządku publicznego i  bezpieczeństwa obywateli  oraz  ochrony  przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zwiększenia bezpieczeństwa interesantów i pracowników przebywających w budynku na terenie Agencji Finansowo-Ubezpieczeniowej Monika Wiertelak.

 2. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo, obraz pochodzący z kamer podlega rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym, tj. dysku twardym, czas przetwarzania danych osobowych w postaci nagrania Pani/Pana wizerunku będą trwale usunięte w nieprzekraczalnym terminie do 3 miesięcy, miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.

 3. Systemem monitoringu wizyjnego obejmuje w następujące budynki:
  1) biuro Agencji Finansowo-Ubezpieczeniowej Monika Wiertelak-miejsce obsługi klienta
  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z dnia 04.05.2016 r. 119 str.1), zwane dalej „RODO”, informuję iż: 1) Administratorem Danych Osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Agencja Finansowo-Ubezpieczeniowa Monika Wiertelak z siedzibą w Stawiszynie
  2) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, o których mowa w pkt. 1 będą przetwarzane w celu reagowania na zachowania niepożądane, destrukcyjne zagrażające zdrowiu, bezpieczeństwu, pomocy w ustalaniu sprawców czynów nagannych, (zniszczenia mienia, kradzieże itp.) i mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom i organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządowym w związku z prowadzonym  postępowaniem administracyjnym,
  4) Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 nie będą udostępniane innym odbiorcom danych i nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
  5) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

 

Właściciel Firmy

 

Monika Wiertelak