BIZNESOWE

 

Gwarancje ubezpieczeniowe
 • Gwarancje ubezpieczeniowe kontraktowe:
  • gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium,
  • gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu,
  • gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek,
  • gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad,
  • gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki,  

 

 • Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty:
  • gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności kontraktowych,
  • gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane,
  • gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zapłaty dokonanej podwykonawcy za roboty budowlane,

 

 • Gwarancje ubezpieczeniowe handlowe:
  • gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności handlowych,
  • gwarancja ubezpieczeniowa do Umowy z Użytkownikiem dla konta w trybie z odroczoną płatnością (gwarancja ubezpieczeniowa E-myto),

 

 • Gwarancje ubezpieczeniowe koncesyjne:
  • gwarancja ubezpieczeniowa wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku

 

 • Gwarancje ubezpieczeniowe kaucyjne:
  • gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty czynszu

  Nie ma oferty standardowej, dla każdego klienta jest przygotowywana indywidualnie.

 

UBEZPIECZENIE FLOTY
 • Korzyści jakie płyną z ubezpieczeń flotowych:
  • OWU dedykowane  Klientom flotowym,
  • zakres ochrony ubezpieczeniowej - AllRisk,
  • w AC –  brak redukcji sumy ubezpieczenia, zniesienie udziału własnego i brak procentowego pomniejszenia wartości części,
  • cena i zakres ubezpieczenia – są elastyczne,
  • możliwość objęcia ochroną wyposażenia dodatkowego.

 

BUDYNKI
 • Pakiet ryzyk,dzięki któremu jest chronione mienie firmy np. od:
  • huraganu,
  • powodzi,
  • zalania,
  • pożaru
  • można również poszerzyć odpowiedzialność towarzystwa o więcej ryzyk.

 

MIENIE
 • Proponujemy kompleksowe ubezpieczenie mienia:
  • od ognia i zdarzeń losowych,
  • AllRisk,
  • od kradzieży,
  • szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
  • sprzętu elektronicznego,
  • maszyn i urządzeń od uszkodzeń,
  • maszyn i urządzeń od przepięć,
  • ryzyk budowlano-montażowych,
  • sprzętu i maszyn budowlanych.

 

CARGO

Ubezpieczenie mienia  podczas transportu. Różne zakresy ubezpieczenia.

 

OC  DZIAŁALNOŚCI

Ubezpieczenie chroni firmę przed ewentualnymi szkodami wyrządzonymi w mieniu lub na osobie.

 

Czynniki jakie mają wpływ na ofertę są różne m.in.:

• rodzaj prowadzonej działalności - PKD,
• obrót firmy,
• liczbę zatrudnianych pracowników,
• załączone klauzule.

 

UBEZPIECZENIA PRACOWNIKÓW